Algemene Voorwaarden workshops

Definities

Sophie Bik Fotografie: Rechtspersoon die workshops, cursussen en andere activiteiten aanbiedt.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt om deel te nemen aan de workshop.

Workshop: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen Sophie Bik Fotografie en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen van de overeenkomst
Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer en Sophie Bik Fotografie tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname.

Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Sophie Bik Fotografie staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen. De vermeldde prijs is inclusief BTW.

 Betalen
Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer nadere informatie over de workshop alsook de factuur. Dit bedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Sophie Bik Fotografie voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Vervanging en annuleren door Deelnemer
Indien een workshopdeelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk. Voor deze vervanging is de Deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

Deelnemer kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald. Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd. Dit kan vermeden worden door een ander persoon te laten deelnemen aan de workshop.

Verplaatsen en annuleren door Sophie Bik Fotografie
Sophie Bik Fotografie houdt zich bezig met Uitvaartfotografie. Hierdoor komen soms op zeer korte termijn opdrachten binnen.
Sophie Bik Fotografie behoudt zich het recht voor om een workshop tot een dag voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren.

Sophie Bik Fotografie behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Sophie Bik Fotografie een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour.

Vervanging trainer
Indien noodzakelijk kan een andere trainer worden ingezet anders dan Sophie Bik Fotografie.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Sophie Bik Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

 Intellectueel eigendom
Het verstrekte workshopmateriaal wordt eigendom van de Deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Sophie Bik Fo5tografie voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sophie Bik Fotografie is Deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Toepasselijk recht
Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Sophie Bik Fotografie is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

©Sophie Bik Fotografie
1 januari 2019